ULLERVAD - VADSBO HÄRAD

Västergötlands landskapsvapen


IT-Skog-Landskap

 


Om IP-telfoni och nödström

Skulle Du ha IP telefon, det vill säga telefonförbindelse över Internet så fungerar den inte om Du har
strömavbrott. Då fungerar förhoppningsvis Din mobiltelefon fortfarande om Du behöver larma eller be
om hjälp. 

Du kan säkra fortsatt IP-telefoni genom att installera en UPS. Det är ett reservbatteri som ger Din
fiberkonverter (den vita boxen där fibern kommer in i huset), routern och IP-telefonenheten ström
under kortvariga strömavbrott. Om Internetet också är utslaget så hjälper dock UPS ingenting.  

Har Du bara IP telefoni så kan en UPS rädda liv och egendom.

Under arbetet med fiberföreningen insamlades data om medlemmarna. I och med att föreningen har upphört
och fiberanslutningarna är färdiga så har den insamlade informationen nu förstörts. 

Fiberföreningen har blivit nerlagd den 14 december 2017 enligt beslut
på extra avslutande föreningsstämma.

Protokoll: Extra avslutande föreningsstämma

Årsredovisning: 1.1.2017 - 10.4.2017        11.4.2017 - 12.11.2017

ETAPP 2 ?

Skulle Du tillhöra en av de få som inte fick fiber installerat i etapp 1, så gå in på

Fiber till alla

och anmäl Dig!   

GLÖM INTE:
Nu är det tid att fotografera, teckna och mäta var slang och kablar ligger på Din fastighet innan det glöms bort igen.
Lägg handlingarna tillsammans med fastighetens övriga viktiga handlingar.

ZMARKET FUNGERAR - MAN KAN KÖPA TJÄNSTER 

HJÄLP TILL INSTALLATION M.M.
När först fibern fungerar kan det ju fortfarande vara någon som behöver hjälp
med TV, telefoni eller bredband.
Om Du inte har någon som kan hjälpa Dig med installation m.m. så finns t.ex. 
Data & IT-Service HB i Mariestad: Andreas Tordby telefon 070 44 24 345

TIDSLINJE
2016-01-07
Stormöte
Ideel förening

 

2016-02-24
Ekonomisk förening
2016-07-14
Zitius 
offert

 

2016-08-08
Föreningsmöte
Vi bygger!

 

2016-09-01
Anlslutningsavtal PEAB entreprenör
2016-10
Markavtal
utdelade

 

2017-01-12
Stormöte
2016-02
Markavtal
klara
2017-02
Avtal med vägsamfälligheter
2017-03-03
CJW startar grävningen
i Marieäng

 

2017-03-13
Årsmöte
2017-04-11
Extra föreningsmöte
Föreningen i frivillig likvidation
2017-04-20
Vägförenings-
möte
2017-05-02
Bolagsverkets beslut om frivillig likvidation
2017-05-10
KFM kallar okända borgenärer
2017-05-12
95% av de bofasta är med!
2017-06-14
Extra föreningsmöte
2017-06-19
Besiktning av vägen till Marieäng 

2017-06
Access switcharna installerade

2017-07-01
Deklaration för 2016
2017-07-10
Ungefär 75 anslutningar bör fungera
2017-07-10
2017-08-06
Semester
2017-08
Blåsning och svetsning av fiber
2017-08
Installation av fiber i husen 
2017-08
Ta bort sten och jord, rätta till 

 

2017-08
Vägbesiktningar

 

 

2017-08
Arbetet fortsätter

 

Fastighetsägarna kan ta bort alla skyltar och kabel avmärkningar

 2017-11-10
Sista dagen för fodran hos KFM

2017-12-07
Kallelse till avslutande föreningsmöte

2017-12-14
Avslutande föreningsmöte

2018
Slutbesiktning?

 

När Du skall igång med att använda fibern: 

Folder om inkoppling av bredbandet, TV och telefoni

Zmarket -Val av tjänsteleverantörer

HUR LÅNGT HAR PROJEKTET NÅTT?

BILDER FRÅN PROJEKTET  

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Den 14 juni höll vi extra föreningsstämma på Marci Hus. Enda punkt på dagordningen var godkänande av räkenskaperna
för perioden den 1.1.2017 - 10.4.2017 - det är tiden innan föreningen gick i likvidation och styrelsen avgick.
Stämman beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för ovan nämnda period. Protokoll.

BOLAGSVERKET
Den 2  maj har Bolagsverket beslutat att utse Truls Wiberg, Käckestad, Källeberg 1, 542 93 Mariestad till likvidator.
Föreningen gick i likvidation den 11 april 2017.

Föreningens styrelse har avgått. 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Den 11 april beslutade den inkallade extraföreningsstämman enhälligt att låta
föreningen träda i friviliig likvidation som årsstämman tidigare beslutat. Protokoll.

ÅRSSTÄMMAN
Vid årsstämman den 13 mars beslutades att föreningen skall träda i frivillig likvidation.
Beslutet skall bekräftas med 2/3 majoritet på extra föreningsstämma på Marci Hus
tisdag den 11 april, kl. 19. Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2017 blir 500 kr. Protokoll, bilagor.
Som ordförande valdes Truls Wiberg som ges uppdraget att inge ansökan om likvidation till Bolagsverket.
Föreningen föreslår Truls Wiberg som likvidator. Erik Pettersson och Mattias Rikardsson omvaldes som ledamöter.

VÄGARBETEN
Underentreprenören CJW Entreprenad arbetar med att lägga ner slang för fullt. 
Varje fastighetsägare och vägsamfälligheterna måste själva vara uppmärksamma på att 
kontrollera arbetet så att omgivningarna i görligaste mån återställs!

Glöm inte att markera ut var ledningarna går på tomten!  
Grävningen/plöjningen av huvudledningen kör nu på för nästan fullt.

Det är tydligen så, att det är väldigt dåligt ställt med fastighetsägarnas
kunskap om var kablar och rör ligger.

Glöm inte, att det är Ert ansvar att ta reda på var Ni har dessa!

Det går inte att komma efteråt och begära hjälp till reparation av icke märkta rör.
Fastighetsägare tar det fulla ansvaret för t.e.x icke märkta rör som mynnar i igenväxta diken.
Entreprenören kan inte se dessa för än det är för sent.

Det går heller inte att beklaga sig över att kablar grävs över när de inte är utsatta.

Vi får ta detta med gott humör och försöka hjälpa varandra så gott det går.

Entreprenörerna gör så gott de kan på Din fastighet med de förutsättningar som Du ger dem.     

Vi har nu nått 95% (113 av 118 bofasta) i anslutningsgrad - kan vi bli fler?
Mer än 267 människor kommer få fiber, varav 56 har F-skattesedel! 
En snabb fiberförbindelse har stor betydelse för företagarna på landsbygden.

Är Du i tvivel om valet mellan fiber och mobilt bredband? - läs här!

Vill Du veta mera så skriv till fiber(at)ullervad.se eller kontakta oss på telefon 0722 199 288

Föreningens  ändamål: Att arbeta för att invånarna i området kan få tillgång till Internet via en fiberförbindelse.

 Vill Du bli medlem eller önskar Du flera upplysningar så kontakta oss gärna.

Vår målsättning var att nå en anslutningsgrad på minst 85% av ca. 131 hushåll med bofasta.
Föreningen arbetar för att också fastigheter väster om väg 26 skall få en fiberförbindelse.
Företag och fritidshus är givetvis lika välkomna!

Även om föreningen inte lyckades med att få med området väster om väg 26 har vi nått upp på 113 av 131 
möjliga hushåll vilket svarar till 86%. 

Antal anslutningar med underskrivet anslutningsavtal: 117
                      120 130 140


VAD HAR HÄNT?

 • Stormöte på Marci Hus den 7 januari 2016:  Referat
 • Värvning av medlemmar, både bofasta och utsocknes.
 • Anskaffat kartor och adresslistor, e-post adresser och telefonnummer.
 • Kontakt med länsstyrelsen, kommunens bredbandssamordnare, Vänerenergi, Leader Nordvästra Skaraborg samt närliggande 
  fiberprojekt i Karleby, Böja och Lugnås.
 • Identifikation av problemområden vid grävning påbörjad.
 • Föreningsmöte i Eks församlingshem den 24 februari. Bildat en ekonomisk förening. Antagna stadgar. Protokoll.
 • Möten med Vänerenergi och kommunikationsoperatör samt kontakt med några av vägföreningarna.
 • Registerat föreningen. 
 • Utskick av ansökning om medlemskap i den ekonomiska föreingen.
 • Kontaktat vägföreningarna.
 • Förstudium. Planläggning av var fibern skall grävas ner, beräkna antal meter och kostnad. 
 • Ledningskollen - ledningsägarna har svarat.
 • Stormöte på Marci Hus den 19 april: Referat 
 • Beställt skyltar.
 • Föreningen har öppnat konto i Swedbank. 
 • Utskick till medlemmar om kontonummer.
 • Skyltarna uppsatta hos medlemmarna.
 • Zitius erbjuder att bygga fiberförbindelsen och finansiering!
 • Vi har utsänt nyhetsbrev till medlemmarna med Zitius erbjudande.
 • Utsänt kallelse till extra föreningsmöte för att ta beslut om att bygga fiberförbindelsen.
 • Fortsatt värvning av medlemmar. Ladda ner ansökan om medlemskap
 • Utsänt anslutningsavtal till underskrift. Ladda ner anslutninsgsavtal. Villkor fiber.
 • Börjat ta in anslutningsavtal, fullmakter och kopior av ID (helst körkort). Ladda ner fullmakt.
 • Föreningsmöte på Marci hus den 8 augusti. Vi beslutade att acceptera Zitius erbjudande. Protokoll.
 • Samlat in anslutningsavtal och gjort klart orderboken till Zitius.
 • Möte den 1 september med Zitius och PEAB som skall bygga fiberförbindelen. Orderboken avlämnad till Zitius.
 • Vägföreningarna har fått projektkartor till kommentar.
 • Zitius har sänt ut orderbekräftelse till alla medlemmar. Kontrollera att Du har fått den och att allt är rätt.
 • Nyhetsbrev utsänt med markavtalet och projektkartor (markavtalet berör huvudsakligen jord- och skogsbruksegendomar)
 • PEAB är klara med planeringen och har beräknat antal meter grävning med tillhörande ersättning till fastighetsägare med markavtal.
 • Koordineringsmöte med Zitius, PEAB och styrelsen.
 • Vi har kontaktat markägare för att få underskrivet markavtalen.
 • PEAB har fått tag i en underentreprenör som skall gräva.
 • Vi har samlat in nästan alla markavtalen vid årsskiftet.
 • Årsräkenskaper klara och lämnade till extern revisor
 • Stormöte på Marci hus den 12 januari 2017: Orientering av ordföranden, Zitius och PEAB. Referat
 • PEAB har nu besökt de flesta av fastigheterna. Fastighetsägarna blir kontaktade för avtal om möte. Sista dagen 6 mars.
 • PEAB har utsänt avtal med vägsamfälligheterna.
 • Årsredovisning, verksamhetsberättelse, dagordning och styrelsens proposition och revisionsberättelse klara.
 • Kallelse till årsstämma utsänt.
 • Grävningen startade vid Marieäng den 3 mars.
 • Artikel i MT den 13 mars.
 • Årsstämma måndag den13 mars, kl. 19  på Marci Hus. - styrelsens förlag om nerläggning av föreningen.
 • Kallelse till extra föreningsstämma utsänt den 14 mars.
 • Extra stämma bekräftar beslutet om att föreningen skall träda i frivillig likvidation
 • PEAB börjar blåsafiber vid Marieäng. Plöjning nere i södra Rörsås den 20 april.
 • Vi har haft möte med vägföreningarna angående besiktning m.m.
 • Vi har ingett begäran om frivillig likvidation till Bolagsverket.
 • Bolagsverket har utsett Truls Wiberg till likvidator och föreningen gick i likvidation den 11 april 2017.
 • Styrelsen har avgått.
 • Likvidator har ansökt Kronofogdemyndigheten om kallelse av okända kreditorer.
 • Räkenskaperna för 2017 fram till likvidationsdatum sänds till revisor.
 • Kallelse på okända borgenärer i Post- och Inrikes Tidningar.
 • Förbindelsen från Ullervads telestation till fiberföreningens slangar syd för bron etablerad. 
 • Vi har nått 95% anslutningsgrad vilket är ett mycket högt tal.
 • Vägen ut till Marieäng ordnad. 
 • Kallelse till extra föreningsstämma den 14 juni på Marci Hus kl. 19
 • Extra föreningsstämman beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för perioden innan likvidationen. 
 • Vägen till Marieäng besiktigad.
 • Access switcharna installerade i Ullervad.
 • Driftsstörning 4-10 juli på Ullervad telestation
 • Ca. 75 anslutningar klara och är driftsatta.
 • CJW samlat sten i norr.  
 • Blåsning och svetsning av resterande fiber startar igen efter semestern.
 • Installation i resterande hus. Driftsättning.
 • Besiktning av övriga vägar tillsammans med vägföreningar, PEAB och CJW samt likvidator.
 • Oanmäld omläggning av switchar på telefonstationen orsakade flera dagars avbrott i fiberförbindelsen för många medlemmar.
 • Fel i Knutstorp och Boterstena åtgärdade.
 • Orienteringsmöte på Marci Hus - om teknik och tjänsteleverantörer m.m.
 • Bokslut den 12 november 2017
 • Intern revision den 13 november 2017 - revisionsberättelse
 • Räkenskaperna inlämnade till Revisorscentrum i Skövde för årsredovisning
 • Kallelse till extra föreningsstämma senast torsdag den 7 december.
 • Avslutande extra föreningsstämma torsdag den 14 december 2017 kl. 19 på Marci Hus i Ullervad. Protokoll.


       VAD HÄNDER HÄRNÄST?

 • Trilleholm kvarstår och vi har som något av det sista pressat på för att få etablerat förbindelsen. 
  Där är ingen fastlagd datum för slutbesiktningen av projektet.

 

VILKA ÄR AKTÖRERNA?

BYGGERI
   

DRIFT

 

Tidigare styrelse:

Truls Wiberg, ordförande    Telefon 072 2 199 288    fiber(at)ullervad.se

Anita Nordquist, ledamot                                           anita.nordqvist(at)telia.com 

Mattias Rikardsson, ledamot                                    

Alf Eriksson, ledamot                                               

Erik Pettersson, ledamot                                           

Viktiga hemsidor om fiber:

Fiber till alla - Här kan Du anmäla Dig m.m.

Zmarket - hemsida med exempel på bredband, telefoni och TV m.m.

PEAB - Entreprenören som bygger vår fiberförbindelse

Vänerenergi - hemsida med länkar - Fiber eller mobilt? 

 

Karta över vårt verksamhetsområde
På föreningsmötet den 24 februari 2016 beslutades att föreningens verksamhetsområde är Nykvarn, Trilleholm,
Ullervad söder om bron, Käckestad, Tomten, Rörsås, Ek, Knutstorp, och Boterstena.
Om några ytterligare områden skall ingå i föreningen skall det ske efter förslag från styrelsen till stämman.

Klickar Du på kartan härunder så öppnas fiberkartan som visar den förprojekterade linjeföringen av fibern.